Algemene Voorwaarden House.nl

Datum: 1 april, 2020

I. Algemene Voorwaarden


De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle Gebruikers.

Artikel 1. Definities

House.nl:de onderneming (House B.V.);
Gebruiker:degene die de website van House.nl bezoekt, zich op de website heeft geregistreerd dan wel diegene die een bod doet of wil doen op een van de via House.nl te Koop aangeboden onroerende zaken, dan wel de Kandidaat Verkoper;
Registratie:aanmelding van de Gebruiker op de website door middel van het aanmaken van een account op de website;
Bod:elke door Gebruiker geboden bedrag op een onroerende zaak;
Bieder:de Gebruiker die een bod doet of overweegt te doen op een via House.nl te Koop aangeboden onroerende zaak;
Verkoper:degene in wiens/wier opdracht de onroerende zaak/woning wordt verkocht;
Kandidaat Verkoper:degene die geïnteresseerd is in de verkoop van zijn onroerende zaak/woning via House.nl;
Koopovereenkomst:de koopovereenkomst tussen koper en verkoper;
Koop:de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 2. Reikwijdte Algemeen Bepalingen

 1. Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van House.nl, alle door House.nl georganiseerde biedprocessen voor de onroerende zaak, alle biedingen daarop, iedere inschrijving door een Gebruiker alsmede alle daarmee verband houdende handelingen. De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wanneer deze regels en voorwaarden worden gewijzigd, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment van inwerking treden van toepassing op de biedprocessen, inschrijvingen en alle daarmee verband houdende handelingen.
 3. Door Registratie bevestigt de Gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Tevens bevestigt de gebruiker akkoord te gaan en bekend te zijn met de inhoud van het Privacy Statement.
 4. Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen House.nl en de Gebruiker alsmede op de relatie tussen Gebruiker en Verkoper.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. De gegevens op de website zijn indicatief. Ze mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Bij onduidelijkheid over de op de website verstrekte informatie kunt u zich wenden tot House.nl. House.nl kan, ondanks de door haar bij het samenstellen van de op haar website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen.
 2. House.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website van House.nl, zoals de juistheid van de op deze website gegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan gebreken of virussen en/of soortgelijke bestanden en programma’s door het bezoek op deze website en deelname aan het biedproces.

Artikel 4. Verwerking persoonsgegevens

 1. In het kader van haar dienstverlening verwerkt House.nl de persoonsgegevens van de Gebruiker. Verwezen wordt naar de Privacy Statement.
 2. Door zich te registreren op de website van House.nl dan wel door het aanvragen van een (gratis) woningwaarderapport wordt door de gebruiker toestemming gegeven tot verwerking van zijn (persoons)gegevens.

Artikel 5. Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit deze regels en voorwaarden en/of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

II. Het verkopen van een onroerende zaak via House.nl


De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing op de Gebruiker die als Beoogd Verkoper overweegt zijn onroerende zaak / woning te verkopen via House.nl.

Artikel 6. Het verkoopproces

 1. De Beoogd Verkoper die een onroerende zaak wil verkopen via House.nl kan gratis en vrijblijvend een (gratis) woningwaarderapport aanvragen via de website van House.nl.
 2. Indien de Beoogd Verkoper naar aanleiding van de indicatie woningwaarde interesse heeft in de dienstverlening van House.nl, kan de Beoogd Verkoper contact opnemen met House.nl voor een afspraak.
 3. Een House.nl makelaar komt dan bij de Beoogd Verkoper langs om de onroerende zaak te bekijken, een definitieve vraagprijs vast te stellen en de verkoopaanpak met de Gebruiker te bespreken.
 4. Na het vaststellen van de definitieve vraagprijs stuurt House.nl de Gebruiker een opdracht tot dienstverlening waarin de voorwaarden voor de dienstverlening van House.nl staan uitgewerkt. Zonder een door de Beoogd Verkoper ondertekende opdracht tot dienstverlening komt geen overeenkomst tot stand tussen House.nl en de Gebruiker.

III. Bepalingen van toepassing op het verkoopproces van House.nl en het plaatsen van biedingen via House.nl

De volgende bepalingen zijn van toepassing op het biedproces via House.nl en de relatie tussen House.nl en Verkoper enerzijds, en de Bieder anderzijds.

Artikel 7. Werking biedingsproces

 1. House.nl maakt gebruik van een transparant biedingssysteem. De Bieder dient zich te registreren door middel van het aanmaken van een account op de website van House.nl. De Bieder dient zich in te schrijven met een geldig emailadres en dient meerderjarig te zijn. Na registratie kan de Bieder bieden op één of meer onroerende zaken die op de website van House.nl zijn geplaatst.
 2. Het bieden vindt plaats bij opbod. De biedingen moeten voor de eindtijd zijn uitgebracht. Deze eindtijd wordt vooraf bekend gemaakt. Het is House.nl altijd toegestaan om de looptijd van de biedfase te verlengen. House.nl zal de eventuele Bieders daarvan op de hoogte stellen per e-mail.
 3. House.nl zal tenminste één open dag houden waarop de Bieder de woning kan bezichtigen. Bieder heeft daarmee de mogelijkheid gekregen om de onroerende zaak voorafgaand aan de bieding te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Bieder van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico. Dit geldt eveneens voor de situatie waarin de Bieder een Bod doet op het moment dat de (laatste) open dag al is geweest.
 4. House.nl kan op verzoek van de Bieder een individuele bezichtiging organiseren, bijvoorbeeld wanneer de Bieder niet in de gelegenheid is geweest een open dag te bezoeken.
 5. Ieder Bod en iedere aanvaarding van een Bod geldt als een uitnodiging om te onderhandelen over een Koopovereenkomst. De Koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke Koopovereenkomst door de Verkoper en de Bieder / koper rechtsgeldig is ondertekend.
 6. Indien het biedproces is geëindigd, beslist de Verkoper samen met House.nl wiens Bod wordt aanvaard. House.nl zal zich zo spoedig mogelijk hierover uitspreken en de Bieder zal daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Indien het Bod van Bieder het beste Bod is of tot de beste biedingen behoort, is Artikel 8 lid 1 van toepassingen. Indien het Bod van Bieder het winnende Bod is, zal zo spoedig mogelijk een Koopovereenkomst worden opgesteld tussen Bieder (als koper) en de Verkoper.
 7. De Verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden of om een Bod te aanvaarden dat niet het hoogste Bod was. De Verkoper kan voorts besluiten de (internet)verkoop niet door te laten gaan, eerder te beëindigen, te verlengen of een nieuw biedproces te starten. Het aanbieden van de onroerende zaak middels de website van House.nl betekent dat de Verkoper de onroerende zaak niet op een andere wijze mag verkopen of te Koop mag aanbieden.
 8. Gedurende de opstartfase van House.nl kan het zijn dat het digitale biedingssysteem zoals omschreven in dit artikel (lid 1) nog niet operationeel is. In dat geval zal House.nl mogelijk al wel woningen adverteren op Funda, social media of elders. De Bieder kan dan via die kanalen, dan wel per e-mail of telefonisch, contact opnemen met House.nl. Na een eventuele
  kennismaking en/of (al dan niet individuele) bezichtiging zal House.nl de Bieder de mogelijkheid bieden om een Bod uit te brengen. Zonder voorafgaande bezichtiging zal House.nl een Bod in beginsel niet toelaten, tenzij Bieder daarover in contact is getreden met House.nl en House.nl daar per e-mail toestemming voor heeft gegeven. De artikelleden 2 t/m 7 zijn in dit geval zoveel als (praktisch) mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn, voor zover daarvan in dit lid niet is afgeweken.

Artikel 8. Organisatie verkoop

 1. Indien het Bod van de Bieder het beste Bod is of behoort tot de (naar het oordeel van House.nl c.q. de Verkoper) beste biedingen op een bepaalde onroerende zaak / woning, zal de Bieder op verzoek van House.nl bepaalde (financiële) gegevens verstrekken aan House.nl. Namens House.nl wordt dan door een financieel adviseur een toets uitgevoerd naar de financiële situatie van de Bieder, om te bekijken of de Bieder in staat zal zijn de Koopovereenkomst na te komen.
 2. Naar aanleiding van de uitkomst van de in het vorige lid bedoelde toets wordt persoonlijk contact opgenomen met de Bieder door de namens House.nl werkzame financieel adviseur om de uitkomst van de toets te bespreken. Indien Bieder daar behoefte aan heeft, kan de financieel adviseur de mogelijkheid tot het geven van persoonlijk financieel advies met de Bieder bespreken.
 3. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de verkoop berust bij House.nl. House.nl heeft de bevoegdheid om voorbij te gaan aan een Bod, één of meer Bieders van de verkoop uit te sluiten, vergissingen bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat de Bieder (of een andere Gebruiker) van deze vergissingen gebruik kan maken en/of rechten daaraan kan ontlenen en andere, naar haar oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.
 4. De verkoopkosten van de onroerende zaak komen, indien een Koopovereenkomst tot stand komt tussen de Bieder en Verkoper, voor rekening van de Verkoper. De verkoopkosten bestaan uit een percentage dat afgesproken is in de Opdracht tot dienstverlening met de Verkoper (de aan House.nl verschuldigde vergoeding). De verkoopkosten betreffen een bedrag inclusief btw.
 5. Bij het plaatsen van het Bod geeft de Bieder via het digitale platform van House.nl aan welke (ontbindende of opschortende) voorwaarden de gebruiker van toepassing wil verklaren op het Bod.
 6. De koopsom (het bedrag van het hoogste (toegewezen) Bod, en de eventuele bijkomende koopsom voor roerende zaken en andere belastingen en kosten) dient vóór de eigendomsoverdracht op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.