Privacy Statement House.nl

Datum: 1 april, 2020 

Dit is het privacybeleid van House B.V. (hierna: “House.nl) 

Het beschermen van jouw persoonsgegevens en transparant zijn over hoe we deze persoonsgegevens gebruiken, vinden wij erg belangrijk. Je vertrouwt ons jouw gegevens toe en wij nemen onze verantwoordelijkheid om dat vertrouwen te beschermen. 

in dit privacybeleid informeren wij je over de persoonsgegevens die we van je verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en op basis van welke grondslag. Ook infomeren wij je over de rechten die je hebt. 

1. Verantwoordelijkheid 

De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. House.nl verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met relevante privacywetgeving en zoals beschreven in dit privacybeleid. De volgende punten informeren je over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij House.nl en jouw respectieve rechten. 

a. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen? 

De verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is: 

House.nl (House B.V.)
Stationsplein 45
3013AK, Rotterdam
KVK-nummer: 76329445 

In geval van vragen over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via info@house.nl. 

b. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door House.nl en wat zijn de bronnen van deze gegevens? 

Om gebruik te kunnen maken van onze services, moeten we enkele persoonsgegevens over je verzamelen en verwerken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van je gebruik van onze services, kan dat zijn: 

• Persoonsgegevens die je verstrekt door formulieren in te vullen op ons internetplatform – naam, e-mailadres en postadres, telefoonnummer, gegevens over het pand dat je wilt verkopen, login- en wachtwoordgegevens. We zullen om deze informatie vragen wanneer je een gratis waarderapport van je woning aanvraagt, zich abonneert op onze nieuwsbrief of om informatie vraagt; 

• Informatie over je activiteit op onze website (zoals uw IP-adres, het type apparaat of browser dat u gebruikt en uw acties op het internetplatform); en Communicatie die je naar ons verzendt (bijvoorbeeld wanneer je om ondersteuning vraagt, ons vragen of opmerkingen stuurt of een probleem meldt). 

c. Hoe gebruiken we deze informatie? 

Wanneer je onze website gebruikt, verzamelt het een reeks algemene gegevens en informatie zoals je IP-adres, het type apparaat of browser dat je gebruikt en je acties op de website. House.nl gebruikt deze informatie niet om je persoonlijk te identificeren. De informatie stelt ons in staat om je onze diensten aan te bieden en onze services te verbeteren, te promoten en te beschermen. 

Wanneer je jezelf op onze website registreert, dien je bepaalde persoonsgegevens in te voeren. Verder stel je bepaalde gegevens beschikbaar aan House.nl, wanneer je met House.nl een overeenkomst (zoals overeenkomst tot dienstverlening voor de verkoop van je woning) aangaat of wanneer je een bod op een woning doet. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend voor gebruik door House.nl of aan House.nl gelieerde derden verzameld en opgeslagen. We beschermen deze gegevens door het gebruik van hoge beveiligingsstandaarden. 

We willen alleen met je communiceren als je van ons wilt horen. We proberen e-mailberichten tot een minimum te beperken en geven je de mogelijkheid de verzonden marketingcommunicatie te weigeren. Op onze website kun je je ook abonneren op de House.nl-nieuwsbrief om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van onze services. Jouw informatie die wordt verzameld als onderdeel van onze nieuwsbriefdienst zal alleen worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. We zullen geen persoonsgegevens die door onze nieuwsbriefservice zijn verzameld, overdragen aan derden. Je kunt het abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen. Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van een link in de nieuwsbrief om af te melden. 

d. Voor welke doeleinden en op welke juridische basis verwerken wij de gegevens? 

House.nl verwerkt persoonsgegevens om de diensten in het kader van de uitvoering van de tussen jou en House.nl gesloten 

(dienstverlenings)overeenkomst te kunnen verlenen (artikel 6, eerste lid, onder b) AVG). Dit omvat ook precontractuele informatie die u verstrekt als onderdeel van het waarderingsproces. Voorts kan House.nl jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van je registratie als (potentiële) bieder op de website van House.nl en de daar eventueel uit volgende organisatie van een koopovereenkomst tussen jou als bieder en de verkopende partij. 

House.nl kan persoonsgegevens verwerken met het doel te voldoen aan de eigen wettelijke verplichtingen van House.nl (artikel 6, eerste lid, onder c) AVG). 

Verder kan House.nl jouw persoonsgegeven verwerken indien je daar toestemming voor hebt gegeven (artikel 6, lid 1, aangestoken a) AVG). In dat geval verwerken wij gegevens in overeenstemming met de (specifieke) doeleinden en voor zover deze zijn gedefinieerd in de verklaring van toestemming. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met ingang van kracht voor de toekomst in te trekken. 

Tot slot kan House.nl persoonsgegevens verwerken buiten de daadwerkelijke uitvoering van een contract, jouw registratie op de website van House.nl of het opstellen van een koopovereenkomst om, als we een gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) verlicht f) AVG) hebben om dit te doen, voor zover dit belang van House.nl niet ondergeschikt is aan jouw belangen of grondrechten. Hieronder valt in ieder geval de verwerking die binnen de normale bedrijfsactiviteiten vallen, de verwerking om de dienstverlening te verbeteren en voor marktonderzoek voor intern gebruik, tenzij je bezwaar hebt gemaakt tegen dit soort gebruik van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 AVG. 

e. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens? 

Bij House.nl verwerken medewerkers of bepaalde afdelingen jouw persoonsgegevens alleen, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je hebt met House.nl, wanneer dit noodzakelijk is voor de registratie op de website (biedplatform) van House.nl, voor het voorbereiden van koopovereenkomsten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op House.nl of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van House.nl. 

Om je van onze diensten te kunnen voorzien, kan House.nl je persoonsgegevens ook delen met bepaalde vertrouwde diensten van derden. Dit kan bijvoorbeeld zijn om jouw identiteit te verifiëren, om jouw eigendom te waarderen en om je informatie te verstrekken. Wanneer we persoonsgegevens delen met services van derden, eisen we dat ze jouw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we toestemming 

hebben gegeven en dat ze je persoonsgegevens beschermen volgens dezelfde hoge normen als wij. 

Bovendien deelt House.nl persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. House.nl deelt persoonsgegevens bijvoorbeeld (onder andere) met de volgende partijen: 

1. Aan House.nl verbonden makelaars. 

Wanneer een makelaar langskomt om je woning te bezichtigen verstrekt House.nl hem of haar uiteraard uw adres- contactgegevens. 2. Aan House.nl verbonden financiële deskundigen. 

Bijvoorbeeld in het kader van een check/quick scan van de financiële situatie van een koper. 3. Aan potentiële kopers. 

Indien jij je huis verkoopt, zet House.nl het adres en andere belangrijke kenmerken, alsmede foto’s op haar online biedplatform. 

Alle gegevensverwerkers en distributiepartners hebben een contractuele verplichting om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en de gegevens alleen te verwerken in het kader van de levering van hun diensten aan ons. 

Op basis van de naleving van wettelijke verplichtingen, kan House.nl onder bepaalde omstandigheden worden verplicht om gegevens door te sturen naar overheidsinstanties en instellingen. Andere partijen kunnen je gegevens ontvangen als je toestemming hebt gegeven voor het doorsturen van gegevens aan dergelijke partijen. 

f. Verzendt House.nl mijn gegevens naar een derde land of een internationale organisatie? 

Wij maken bij de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik van partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. 

Doorgiften buiten de EER zijn toegestaan op basis van een zogenoemd adequaatheidsbesluit. Dit is een besluit van de Europese Commissie waarin is vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het ontvangende land van een vergelijkbaar niveau is als de AVG. Deze link bevat een overzicht van landen met een adequaatheidsbesluit. In andere gevallen maken we gebruik van de zogenoemde Standard Contractual Clauses zoals opgesteld door de Europese Commissie. Meer informatie over doorgiften buiten de EER en een kopie van de door ons genomen maatregelen kan bij ons worden opgevraagd. 

g. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

House.nl slaat je persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk op. Voor elk contract dat we met je hebben te vervullen, slaan wij de gegevens op voor de duur van de gehele klantrelatie. Indien je bent geregistreerd op onze website (een account) bewaren wij je gegevens voor zolang je geregistreerd bent (een account hebt). House.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, dan wel voor zo lang als House.nl deze persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting onder zich moet houden. 

House.nl bewaart cookiesgegevens 6 maanden. 

In uitzonderlijke gevallen bewaart House.nl jouw persoonsgegevens langer dan de hierboven uiteengezette termijnen. Dit in ieder geval indien een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is. 

h. Welke privacyrechten heb ik? 

Recht van inzage (artikel 15 AVG): Jouw recht op informatie omvat dat je van House.nl een bevestiging kunt vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Als dit het geval is, heb je recht op informatie over deze gegevens en meer informatie over hoe wij de gegevens verwerken. 

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG): Als jouw informatie niet (meer) correct is, heb je het recht om te vorderen dat onjuiste persoonsgegevens door ons worden gecorrigeerd. 

Recht op gegevenswissing artikel 17 AVG): Je hebt het recht om te vragen om onmiddellijke verwijdering van jouw gegevens door ons als een van de volgende situaties van toepassing is: Het bewaren van de persoonsgegevens is niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld of anderszins verwerkt; Je hebt jouw toestemming ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor House.nl om jouw gegevens te verwerken en op te slaan; jouw persoonsgegevens zijn zonder goede reden verwerkt; en jouw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke vereisten. 

Recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG): Het recht om de verwerking te beperken betekent dat je House.nl kunt verplichten om de verwerking van jouw gegevens te beperken als een van de volgende situaties van toepassing is: Als je de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen, dan kan je ons vragen om de verwerking van gegevens gedurende een bepaalde periode te stoppen, 

zodat wij de juistheid van de persoonsgegevens kunnen verifiëren; De gegevensverwerking is onwettig en je bent tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan; House.nl heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de gegevens worden door jouw vereist voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en de verificatie of House.nl een legitiem belang heeft bij het verwerken van jouw gegevens. 

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG): Als gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Gedetailleerde informatie over jouw recht op bezwaar vindt je aan het einde van dit hoofdstuk. 

Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 AVG): Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die ons worden verstrekt in een draagbaar formaat te ontvangen en ons te vragen deze gegevens zonder enige belemmering van House.nl naar een andere controller te verzenden. 

Klachtrecht: Als je van mening bent dat wij jouw gegevens tegen nationale of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verwerken, verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen om samen een oplossing te vinden. Bovendien bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de respectieve toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. 

Intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking: Een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken zonder enige vormvereisten. Dit geldt ook met betrekking tot de intrekking van verklaringen van toestemming die aan ons zijn verleend voorafgaand aan de toepassing van de GDRP, dus vóór 25 mei 2018. We willen je erop wijzen dat een intrekking alleen van toepassing is voor de toekomst. 

i. Moet ik persoonsgegevens verstrekken? 

Als je House.nl-services wilt gebruiken, moet je bepaalde persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor de klantrelatie. Als je House.nl de benodigde persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kan House.nl zijn diensten niet aan je leveren. 

j. Gebruikt House.nl geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)? 

House.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG als onderdeel van de zakelijke relatie. House.nl verwerkt 

jouw gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd om bepaalde persoonlijke aspecten (profilering) te evalueren en om je de best mogelijke service te kunnen bieden. Om jouw op een gerichte manier over producten te informeren, gebruiken we evaluatiehulpmiddelen waarmee we op aanvraag kunnen communiceren en adverteren. 

k. Hoe kunnen we deze klantinformatie over gegevensbescherming wijzigen? 

Indien nodig kan House.nl dit privacybeleid wijzigen. Indien noodzakelijk zullen wij je hierover informeren. Je kunt de nieuwste versie van deze informatie op elk moment op onze website van House.nl vinden. Deze huidige versie is voor het laatst aangepast op 1 april 2020. 

2. Cookies en andere technologieën

House.nl gebruikt cookies en andere technologieën, zoals pixeltags en webbakens op de website, als onderdeel van onze e-mails en advertenties. Deze technologieën helpen ons het gebruik van onze services te volgen, zodat we je ervaring kunnen verbeteren. De persoonsgegevens die we via dergelijke technologieën verzamelen, is alleen voor ons interne gebruik. We zullen deze informatie niet doorgeven aan derden. De website van House.nl maakt gebruik van “noodzakelijke cookies” en “niet-noodzakelijke cookies”. Bij het bezoeken van de website krijg je pop-up te zien, waarin je kunt aangeven of je toestemming geeft voor het accepteren van deze cookies. 

We gebruiken Google Analytics als onderdeel van ons internetplatform. Dit is een analysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op jouw computers worden geplaatst, om ons te helpen analyseren hoe je onze website gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om jouw gebruik van onze website te evalueren en rapporten voor ons samen te stellen. Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. Door onze website te gebruiken, stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Google op de manier en voor de hierboven beschreven doeleinden. Als je dat niet wilt, kun je je afmelden voor Google Analytics-tracking op onze website door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

U kunt in het algemeen ook het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Houd er rekening mee dat als je dit doet, je mogelijk niet de volledige functionaliteit van de House.nl website kunt gebruiken. 

Onze website maakt ook gebruik van Google AdWords als retargetingreclame-tool. Hierdoor kunnen we onze advertenties op websites weergeven op internet voor gebruikers die al interesse hebben getoond in ons product. Voor zijn retargeting plaatst Google een cookie in je browser wanneer je onze website voor het eerst bezoekt. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Wanneer je een andere website bezoekt die met Google werkt, zie je mogelijk advertenties voor onze producten, hoewel deze mogelijk niets te maken hebben met de website waarop je de advertenties ziet. Als je geen advertenties wilt zien die voor u van belang kunnen zijn, kunt u deze deactiveren door de opt-outfunctie van AdWords te selecteren op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads. 

We gebruiken de remarketingtool ‘Aangepaste doelgroepen’ van Facebook Inc. (‘Facebook’) om je aangepaste advertenties op jouw Facebook-pagina te tonen. De manier waarop dit werkt, is dat wanneer je onze website bezoekt en je een Facebook-account hebt, House.nl jouw websitebezoek zal communiceren naar Facebook en Facebook deze informatie toewijst aan uw Facebook-account. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u de remarketingfunctie van ‘Aangepaste doelgroepen’ op uw Facebook-account wilt deactiveren, kunt u dit doen op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . 

3. Hoe cookies te voorkomen

Als je niet wilt dat er gegevens uit cookies worden verzameld, schakel dan de opslag van cookies uit in de juiste instelling van uw browser. Je kunt daar ook bestaande cookies verwijderen. Als je er echter voor kiest om dit te doen, kun je mogelijk niet alle functies van het internetplatform volledig benutten. 

4. Overig

We zijn te allen tijde gerechtigd om jouw persoonsgegevens te verwijderen. We zijn je in dat geval geen enkele compensatie verschuldigd. 

In geval bepalingen in dit privacybeleid in strijd zijn met de wet, worden deze strijdige bepalingen, voor zover wettelijk toegestaan, vervangen door bepalingen die dezelfde bedoeling hebben. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.